ആമ്പൽ [മീനു]

ആമ്പൽ Aambal | Author : Meenu   മീനാക്ഷി… കോഴിക്കോട്… പൊറ്റമ്മൽ ജംഗ്ഷൻ… സമയം രാവിലെ 7:30 “സാറെ വിശക്കുന്നു.. എന്തേലും കഴിക്കാൻ വാങ്ങിതരുമോ… എന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കി കൊണ്ട് ജട പിടിച്ച മുടിയുമായി ഒരു യുവതി മുന്നിലേക്ക് കൈ നീട്ടി ധീന മായി യാചിക്കാൻ തുടങ്ങി..” “ഇന്നെനിക്കു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട ദിവസമാണ് ” ഇന്നെന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആര് കൈ നീട്ടിയാലും ആ കൈ ഞാൻ വെറും കയ്യോടെ മടക്കാറില്ല.. “ബുള്ളറ്റിൽ […]

Continue reading

ഞാൻ മീനു [മീനു]

ഞാൻ മീനു Njaan Meenu Part 1 Author Meenu Mm³ foWp Zn{Pn cÌv C]À sI]p¶p Mm³
tNmtaKn sI¶ hf]¯p AknXpÅ Ìmcn H^p tI¨n FWn¡v A_n]p¶ Bam]n^p¶p A§sW fn¡ Unkhkpw
tbmNp¶Spw k^p¶Spw M§Ä H^pfn¨p B]n tI¨n fn¡t¸mjpw FWn¡v gmÀK A§sWms¡ km§n S^pw
tbjvhv tWm¡pt¼mÄ Ft¸mjpw Nps_ ssbh D*mNpw A§sW 3fmht¯maw tbm]n §§Ä WÃ^oSn]nÂ
AXp¯v k¶p H^p Unkhw […]

Continue reading

ഞാൻ മീനു [മീനു]

ഞാൻ മീനു Njaan Meenu Part 1 Author Meenu Mm³ foWp Zn{Pn cÌv C]À sI]p¶p Mm³ tNmtaKn sI¶ hf]¯p AknXpÅ Ìmcn H^p tI¨n FWn¡v A_n]p¶ Bam]n^p¶p A§sW fn¡ Unkhkpw tbmNp¶Spw k^p¶Spw M§Ä H^pfn¨p B]n tI¨n fn¡t¸mjpw FWn¡v gmÀK A§sWms¡ km§n S^pw tbjvhv tWm¡pt¼mÄ Ft¸mjpw Nps_ ssbh D*mNpw A§sW 3fmht¯maw tbm]n §§Ä WÃ^oSn]n AXp¯v k¶p H^p Unkhw […]

Continue reading

Meenuvinte chettan

Meenuvinte chettan bY: Meenu ഞാന്‍ മീനു ശരിയായ പേരെല്ലാ ഞാന്‍ എന്റെ കുട്ടികാലതുള്ള ഒരുകര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്‌ അന്ന് ഞാന്‍ 7ഴില്‍ പഠിക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാന്‍ നല്ല വലിപ്പവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു മുലകള്‍ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ മൊട്ടുപോലെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ കുട്ടിയായി ആര്‍ക്കും തോനില്ല കഥയിലെ നായകന്‍ എന്റെ ചേട്ടനാണ് സ്വന്തം ചെട്ടനല്ലാ മാമന്ടെ മകന്‍ കുട്ടു. കുടുംബം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോളും ചേട്ടന് വിട്ടില്‍ വരാം എനികങ്ങോട്ടും പോയി താമസിക്കാം വിട് അടുത്തുതന്നെ ഓ […]

Continue reading