അലക്കുകാരി  ശാന്തയും  ടീച്ചറും പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയും 

അലക്കുകാരി  ശാന്തയും  ടീച്ചറും പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയും  Alakkukaari
Shanthayum Teacherum Pinne Kunjuttante Kunnayum  Author : mappila   അലക്കുകാരി
ശാന്തയാണ് കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയെപ്പറ്റി ആദ്യമായി എന്നോട് പറയുന്നത്. നല്ല ഒത്ത
ഏത്തക്കായുടെ വലുപ്പമുണ്ടത്രേ. “ടീച്ചറെത്രകാലംന്നച്ചാ ഇങ്ങനെ, ആഗ്രഹമൊക്കെ
ഉണ്ടാവില്ലേ, പുള്ളിക്കാരന് അതിന്റെ വല്ല വിചാരോംണ്ടോ? അങ്ങേര് അവിടെ വാണമടിച്ചും
നീയിവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടീം കാലം കഴിച്ചോ” തെല്ല് പരിഹാസത്തോടെയാണ് ശാന്ത അത്
പറഞ്ഞത്. “എനിക്കെന്ത് ആഗ്രഹമെന്നാ ശാന്ത പറയുന്നത്” ഞാൻ ഗൗരവം […]

Continue reading

അലക്കുകാരി  ശാന്തയും  ടീച്ചറും പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയും 

അലക്കുകാരി  ശാന്തയും  ടീച്ചറും പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയും  Alakkukaari Shanthayum Teacherum Pinne Kunjuttante Kunnayum  Author : mappila   അലക്കുകാരി ശാന്തയാണ് കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ കുണ്ണയെപ്പറ്റി ആദ്യമായി എന്നോട് പറയുന്നത്. നല്ല ഒത്ത ഏത്തക്കായുടെ വലുപ്പമുണ്ടത്രേ. “ടീച്ചറെത്രകാലംന്നച്ചാ ഇങ്ങനെ, ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, പുള്ളിക്കാരന് അതിന്റെ വല്ല വിചാരോംണ്ടോ? അങ്ങേര് അവിടെ വാണമടിച്ചും നീയിവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടീം കാലം കഴിച്ചോ” തെല്ല് പരിഹാസത്തോടെയാണ് ശാന്ത അത് പറഞ്ഞത്. “എനിക്കെന്ത് ആഗ്രഹമെന്നാ ശാന്ത പറയുന്നത്” ഞാൻ ഗൗരവം […]

Continue reading