ഹോങ്കോങ് മസ്സാജ്

ഹോങ്കോങ് മസ്സാജ്    HONGKONG MASSAGE KAMBI STORY BY :  KARAYOGAM PRESIDENT 
@Muthuchippi.net  ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഞാൻ. ജോലിപരമായല്ല,
അവധി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ എങ്ങോട്ടേലും പോവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു,
ഒരുപാട് ആളുകളേയും അവരുടെ രീതികളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഓരോ
യാത്രയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടു എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു
ദിവസം സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയും വെച്ച് തെങ്ങേൽ പാട്ടും […]

Continue reading

ഹോങ്കോങ് മസ്സാജ്

ഹോങ്കോങ് മസ്സാജ്    HONGKONG MASSAGE KAMBI STORY BY :  KARAYOGAM PRESIDENT  @kambikuttan.net  ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഞാൻ. ജോലിപരമായല്ല, അവധി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ എങ്ങോട്ടേലും പോവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു, ഒരുപാട് ആളുകളേയും അവരുടെ രീതികളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടു എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു ദിവസം സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയും വെച്ച് തെങ്ങേൽ പാട്ടും […]

Continue reading