മദാലസകൾ 1 [ആമി]

മദാലസകൾ 1 Madalasakal Part 1 bY Aami Mm³ UobnN knkminS B\v. Np«nNÄ B]n«nÃ. b` tZmÎÀ fms^]pw Nm\p¶p*v. CSpks^ ASnsWm^p So^pfmWkpw B]n«nÃ. Cs¸m ^*p kÀgw B]n N`ym\w Njnªn«v. Fsâ tI«³ A^p¬ NpfmÀ Cs¸m PÄcn`m\v Updm]n AknXs¯ H^p {bfpO fmÀ¡änRv N¼Wn]n A¡u*âv B]n tKm`n tWm¡p¶p. tbm]n«v Cs¸m B_p fmhw B]n¡m\pw. MmWnt¸m ihvdânsâ ko«n Wn¡p¶p. bpÅn¡v H^p sb§ap*v […]

Continue reading