ജന്മാന്തരങ്ങൾ [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ Reincarnation | Author : M.r Malabari   ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക
നോവലാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായോ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
നോവൽ” ജൻമാന്തരങ്ങൾ ( reincarnation) ഇത് മൂന്ന് ജന്മങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരിക്കലും
വേർപിരിയാത്ത രണ്ടു ഹ്രദയങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്. “””ഉമ്മാ ….,. ഉമ്മാ,…,..
ആ…. എന്താടാ….,.. ഈ ചെക്കൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീറി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ
വിളിച്ചു കൂട്ടൂലോ… “””പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഉള്ള പ്രായം ആയി എന്നിട്ടും കിടക്കപായയിൽ
കിടന്നു ചീറുന്നു […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ Reincarnation | Author : M.r Malabari   ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക നോവലാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായോ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നോവൽ” ജൻമാന്തരങ്ങൾ ( reincarnation) ഇത് മൂന്ന് ജന്മങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത രണ്ടു ഹ്രദയങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്. “””ഉമ്മാ ….,. ഉമ്മാ,…,.. ആ…. എന്താടാ….,.. ഈ ചെക്കൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീറി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടൂലോ… “””പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഉള്ള പ്രായം ആയി എന്നിട്ടും കിടക്കപായയിൽ കിടന്നു ചീറുന്നു […]

Continue reading