ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടസ്വപ്നം [Luca]

ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടസ്വപ്നം Njan Nerikkanda Swapnam | Author : Luca   NB: (ഇതൊരു റിയൽ
കഥ അല്ല. ഈ കഥയും ,ഇതിലെ കഥാ പാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം ) തെറ്റുകൾ ഉണ്ടകിൽ
ക്ഷമിക്കുക . ഞാൻ മിഥുൻ. ഡിഗ്രി അവസാന വർഷം. പപ്പ രാജശേഖര മേനോൻ. പ്രായം 55. എക്സ്
മിലിട്ടറി. ഇപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യം. അടിപൊളി ബോഡി. മമ്മി രാജലക്ഷ്‌മി. സ്‌കൂൾ
ടീച്ചർ. പ്രായം 47 . അടിപൊളി ചരക്ക് എന്ന് […]

Continue reading

ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടസ്വപ്നം [Luca]

ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടസ്വപ്നം Njan Nerikkanda Swapnam | Author : Luca   NB: (ഇതൊരു റിയൽ കഥ അല്ല. ഈ കഥയും ,ഇതിലെ കഥാ പാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം ) തെറ്റുകൾ ഉണ്ടകിൽ ക്ഷമിക്കുക . ഞാൻ മിഥുൻ. ഡിഗ്രി അവസാന വർഷം. പപ്പ രാജശേഖര മേനോൻ. പ്രായം 55. എക്സ് മിലിട്ടറി. ഇപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യം. അടിപൊളി ബോഡി. മമ്മി രാജലക്ഷ്‌മി. സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ. പ്രായം 47 . അടിപൊളി ചരക്ക് എന്ന് […]

Continue reading