ഒരു മഴക്കാല പ്രണയം [Loffe Tiyan]

ഒരു മഴക്കാല പ്രണയം Oru Mazhakkala Pranayam | Loffe Tiyan   ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മ്മഴയും പ്രണയുവും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടന്.. ഇന്ന് ഈ മഴ കാണുമ്പോൾ പെട്ടണ് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത് അവളെ ആണ്..നന്ദു…. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും എന്റെ എല്ലാം ആയിരുന്ന നന്ദു…അതിനു മുൻപേ….പല കഥകളും വയികുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ കഥ ആനെളുള ആമുഖം കാണാറുണ്ട്..അതിൽ എത്ര മാത്രം സത്യം ഉണ്ടെന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്…പക്ഷേ ഇതിൽ […]

Continue reading