ഫ്ളൈറ്റിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ആതിര 1 [Legend Ricky]

ഫ്ളൈറ്റിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ആതിര 1 Flight Sundarikkutty Athira Part 1 | Author :
Legend Ricky   Hii… ഇത്‌ എന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്‌. തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ..
നാട്ടിൽ പോകാൻ ദുബായി എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കൊച്ചു ചരക്കിനെ കണ്ടത്. 
പഠിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിൽ വന്നത് കുണ്ണയിൽ കേറ്റി
പൊതിപ്പിക്കുന്ന സീൻ ആരുന്നു. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചരക്കിനെ
കളിച്ചില്ല. പൊക്കം […]

Continue reading

ഫ്ളൈറ്റിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ആതിര 1 [Legend Ricky]

ഫ്ളൈറ്റിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ആതിര 1 Flight Sundarikkutty Athira Part 1 | Author : Legend Ricky   Hii… ഇത്‌ എന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്‌. തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം .. നാട്ടിൽ പോകാൻ ദുബായി എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കൊച്ചു ചരക്കിനെ കണ്ടത്.  പഠിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിൽ വന്നത് കുണ്ണയിൽ കേറ്റി പൊതിപ്പിക്കുന്ന സീൻ ആരുന്നു. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചരക്കിനെ കളിച്ചില്ല. പൊക്കം […]

Continue reading