മൈ ലൈഫ് [Reena]

മൈ ലൈഫ് My Life | Author : Author : Leena   ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചായ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. പെട്ടന്ന് അഞ്ചു   എന്നെ വന്നു കെട്ടി പിടിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു. എടാ  സാധനം കിട്ടി കേട്ടോ… ഇതൊക്കെ വേണോ അഞ്ചു …. വേണം, ഇത് മാത്രം പോരാ വേറെയും ചില പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് …. അഞ്ചു    അതും പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു ഇരുന്നു എന്നിട്ടു എന്റെ പാന്റി ഊരി അവളുടെ കൈൽ ഇരുന്ന ചാസ്റ്റിട്ടി […]

Continue reading

പ്രളയകാലത്ത് 4 [LEENA]

പ്രളയകാലത്ത് 4 PRALAYAKALATHU  PART 4 | AUTHOR : LEENA  Previous Parts  | Part 1 | Part 2 | Part 3 |   പ്രിയമുള്ള വായനക്കാരേ, താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കുക. പലപല കാരണങ്ങളും മടിയുമൊക്കെ കൊണ്ട് തുടരാൻ വൈകി. എങ്കിലും ഈ പുതിയ പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനെ സഫലമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്പം നീണ്ട പാർട്ടാണ്. റഫ് ഇൻസെസ്റ്റ് സെക്സ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന ചെറിയൊരു വാണിംഗോടെ കഥയിലേക്ക്: പ്രളയകാലത്ത് – […]

Continue reading