കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി

കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി KOCHIYILE ORU RATHRI bY:SAM എന്റെ കൗമാരത്തിൽ സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ എഴുതാം. ആദ്യമായാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ കഥകൾ വേറെ പല
പേരുകളിലും ഞാൻ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാം എന്ന്
വിളിക്കാം. വയസ് 24. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങാം. കുറെ കാലം ഞാൻ
അവിടെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. ആരും ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നൊക്കെ
ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം […]

Continue reading

കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി

കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി KOCHIYILE ORU RATHRI bY:SAM എന്റെ കൗമാരത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ എഴുതാം. ആദ്യമായാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ കഥകൾ വേറെ പല പേരുകളിലും ഞാൻ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാം എന്ന് വിളിക്കാം. വയസ് 24. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങാം. കുറെ കാലം ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. ആരും ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം […]

Continue reading

കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി

കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാത്രി KOCHIYILE ORU RATHRI bY:SAM എന്റെ കൗമാരത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ എഴുതാം. ആദ്യമായാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ കഥകൾ വേറെ പല പേരുകളിലും ഞാൻ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാം എന്ന് വിളിക്കാം. വയസ് 24. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങാം. കുറെ കാലം ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്കായിരുന്നു. ആരും ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം […]

Continue reading