എന്റെ ജീവിതം 5 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 5 Ente Jeevitham Part 5 Author : King Liar Previous Parts | Part
1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |   ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ സപ്പോർട്ട്
ചെയ്‌തതിനും എന്റെ കഥയുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനും. ഇനിയും സപ്പോർട്ട്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തി ആണ് ഈ ഭാഗം എഴുതുന്നത്. കഥ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്നെ പ്രയരിപിച്ചിവരോട് […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 5 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 5 Ente Jeevitham Part 5 Author : King Liar Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |   ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിനും എന്റെ കഥയുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനും. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആണ് ഈ ഭാഗം എഴുതുന്നത്. കഥ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്നെ പ്രയരിപിച്ചിവരോട് […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 4 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 4 Ente Jeevitham Part 4 Author : King Liar Previous Parts | Part
1 | Part 2 | Part 3 |     നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. എന്റെ കഥയിലെ തെറ്റ്
കുറ്റങ്ങൾ കമന്റ്‌ ബോക്സിലൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ
ജീവിതം 4 (MR.കിങ് ലയർ ) എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 7 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീ
എന്നിൽ നിന്നും വേഗം മാറിപ്പോയി ഡോർ തുറന്നു […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 4 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 4 Ente Jeevitham Part 4 Author : King Liar Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3 |     നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. എന്റെ കഥയിലെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ കമന്റ്‌ ബോക്സിലൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതം 4 (MR.കിങ് ലയർ ) എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 7 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീ എന്നിൽ നിന്നും വേഗം മാറിപ്പോയി ഡോർ തുറന്നു […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 3 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 3 Ente Jeevitham Part 3 Author : King Liar Previous Parts | Part 1 | Part 2 |   നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 3ആം ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതം 3 ( MR. കിങ് ലയർ ) അങ്ങനെ കാവിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ റൂമിൽ കയറി കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഇന്ന് […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 2 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 2 Ente Jeevitham Part 2 Author : King Liar ആദ്യ പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം MR. കിങ് ലയർ എന്റെ ജീവിതം 2(MR. കിങ് ലയർ ) ടീച്ചറെ ബസ് കയറ്റിവിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക് നടന്നു. ആ നടത്തിലും എല്ലാം എന്റെ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ മുഖം ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ശ്രീകുട്ടിയോട് ഉള്ള പ്രണയം ആയിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. വീട്ടിൽ ചെന്നുകയറുമ്പോൾ മുന്പിൽ […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 1 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 1 Ente Jeevitham Part 1 Author : King Liar   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രേതിക്ഷിക്കുന്നു . ആദ്യം ആയതു കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ആണ് അത് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു ആ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണു. എന്റെ ജീവിതം(MR. കിങ് ലയർ) എന്റെ പേര് അഭിജിത് അഭി എന്ന് വിളിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ […]

Continue reading