മീര എന്റെ കാമുകിയുടെ അമ്മ 3 [Vichithran]

മീര – എന്റെ കാമുകിയുടെ അമ്മ 3 Meera Ente Auntiyude Amma Part 3 | Author : Vichithran | Previous Part (അല്പം wait ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനു sorry.. കമെന്റുകൾ കൊറേ ഞാൻ കണ്ടു.. പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ.. കഥ, അതിന്റെ സുഖത്തിൽ.. കമ്പിയോട് കൂടെ വായിക്കുക..) അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കൊറേ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇതിനിടയിൽ സുമിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു നിക്കുന്നു. […]

Continue reading

മീര എന്റെ കാമുകിയുടെ അമ്മ 2 [Vichithran]

മീര – എന്റെ കാമുകിയുടെ അമ്മ 2 Meera Ente Auntiyude Amma Part 2 | Author : Vichithran Previous Part സുഖത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ ശിൽപയുടെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പി അടയുന്നു കണ്ടു സുമിത്തിന്റെ കുണ്ണ കുലച്ചു മുഴത്തു വന്നു. മുലകളുടെ പഞ്ഞി പോലെ ഉള്ള സ്പര്ശനം, അവളുടെ യൗവനം, കാമം കലർന്ന ശീൽക്കാരം ”ആഹ്.. എന്ത് സുഖമാടാ കുട്ടാ.. നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുകയാണോ.. ഇനിയും വേണം.. എനിക്ക് ഇനിയും ഏറെ ഏറെ […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 [രഥോത്സവം]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 രഥോത്സവം Njan Kadhaezhuthukayaanu part 11 Radholsavam bY Casanova Nmkn¯p\n]pw gÀ«pfm\v tkgw… “”D¸ Bav sNmÅmt`m… D¸msX Asà tfm³, bns¶§Wm N¿n`n^n¸v Nn«mSn^n¡nÃtÃm “” dn³hn bSps¡ Fsâ sIkn]n fqan… Mm³ tbmXo F¶pw b_ªp D¸ ko«nt`¡v N]_p¶Sp tWm¡n . D¸ sbs«¶p Ipf^nt`¡p f_ªp Wn¶p . Kho`msX D½ Kho_ AXp¡a]n`p*m]n^p¶p . Np_¨p tW^w Kho_msW D¸ Wn^o£n¨p sNm*n^p¶p […]

Continue reading