സ്വപ്നദേവത മിഷേൽ

സ്വപ്നദേവത മിഷേൽ Swapna Devatha Mishel by കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് @Muthuchippi.net
(അല്പം പേജ് കൂടുതലാണ്, അതിന് നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പേജ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ
ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പാർട്ട് പാർട്ട്
ആയി എഴുതാൻ തോന്നിയില്ല. അതിന്റെ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി. ഇതിൽ
ജീവിതാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, രതിയുടെ അതിപ്രസരിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറയട്ടെ.)  
എന്നത്തേയും പോലെ വണ്ടി സാധാരണ ഇടുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ട് […]

Continue reading

സ്വപ്നദേവത മിഷേൽ

സ്വപ്നദേവത മിഷേൽ Swapna Devatha Mishel by കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് @kambikuttan.net (അല്പം പേജ് കൂടുതലാണ്, അതിന് നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പേജ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പാർട്ട് പാർട്ട് ആയി എഴുതാൻ തോന്നിയില്ല. അതിന്റെ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി. ഇതിൽ ജീവിതാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, രതിയുടെ അതിപ്രസരിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറയട്ടെ.)   എന്നത്തേയും പോലെ വണ്ടി സാധാരണ ഇടുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ട് […]

Continue reading