ബംഗളികൾ നിരങ്ങിയ കുടുംബം 2 [ബോബി]

ബംഗളികൾ നിരങ്ങിയ കുടുംബം 2 Bangalikal Nirangiya Kudumbam part 2 Author : Bobby | Previous Part   ഈ കഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് ഒരുപാട് വിമർശനം ഏറ്റു വാങ്ങിയാണ് ആരംഭിച്ചത്.നിഷിദ്ധസംഗമ ഉള്ളടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഥകളെ കഥയായി തന്നെ കാണുക അല്ലാതെ എഴുതുന്നവന്റെയും വായനക്കാരുടെയും മാനസിക നില ചോദ്യം ചെയ്യരുത്.   (കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ഭാഗം വായിക്കുക )   ———————————————————————– അമ്മയുടെ രണ്ട് […]

Continue reading