ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി [ കമ്പിപ്പാട്ട് ]

ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി KAMBIPPAATTU BY SHAMSUKI മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണിന്റെ
കല്യാണമിന്ന് കന്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ മയിലാട്ടമിന്ന് കനകപ്പൂറിനുള്ളിൽ വിളയാട്ടമിന്ന്
കൗമാരപ്പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമിന്ന് (മൊഞ്ചുള്ള) മണിയറവാതിലടക്കുന്ന രാവ് മണവാട്ടിയായി
കുണുങ്ങുന്ന രാവ് മന്ദാരപ്പൂറൊന്നു വിരിയുന്ന രാവ് അതിനുള്ളിൽ മധുവാലെ നിറയുന്ന
രാവ് (മൊഞ്ചുള്ള) മണവാളൻ അരികിൽ വിളിക്കുന്ന രാവ് കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി പരുങ്ങുന്ന
രാവ് കുലുങ്ങികുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്ന രാവ് ചിരിക്കുമ്പോൾ മുലകൾ കുലുങ്ങുന്ന രാവ്
(മൊഞ്ചുള്ള) ആലിംഗനങ്ങളാൽ പുളയും രാവ് ആമോദങ്ങളാൽ ഉള്ളം നിറയും രാവ് ആവേശത്താലെ
അധരംനുണയും രാവ് ആവേശസമാഗമം […]

Continue reading

ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി [ കമ്പിപ്പാട്ട് ]

ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി KAMBIPPAATTU BY SHAMSUKI മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമിന്ന് കന്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ മയിലാട്ടമിന്ന് കനകപ്പൂറിനുള്ളിൽ വിളയാട്ടമിന്ന് കൗമാരപ്പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമിന്ന് (മൊഞ്ചുള്ള) മണിയറവാതിലടക്കുന്ന രാവ് മണവാട്ടിയായി കുണുങ്ങുന്ന രാവ് മന്ദാരപ്പൂറൊന്നു വിരിയുന്ന രാവ് അതിനുള്ളിൽ മധുവാലെ നിറയുന്ന രാവ് (മൊഞ്ചുള്ള) മണവാളൻ അരികിൽ വിളിക്കുന്ന രാവ് കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി പരുങ്ങുന്ന രാവ് കുലുങ്ങികുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്ന രാവ് ചിരിക്കുമ്പോൾ മുലകൾ കുലുങ്ങുന്ന രാവ് (മൊഞ്ചുള്ള) ആലിംഗനങ്ങളാൽ പുളയും രാവ് ആമോദങ്ങളാൽ ഉള്ളം നിറയും രാവ് ആവേശത്താലെ അധരംനുണയും രാവ് ആവേശസമാഗമം […]

Continue reading