അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 4 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 4 Ammayum Brunoyum Part 4  | Author : Kamadevan Previous Parts   “നാളെ രാവിലെ മതിയോ? കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകുമ്പോൾ മേത്ത് പൊടി പറ്റിയാലും പ്രശനം ഇല്ലല്ലോ.” തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. രാവിലത്തെ യോഗയും വ്യാമങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള അമ്മയുടെ വിയർത്ത് കുതിർന്ന തേനടയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എൻ്റെ സൂത്രം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചശേഷം അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു. അടുത്ത ദിവസം മുഴുവനും […]

Continue reading

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 3 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 3 Ammayum Brunoyum Part 3  | Author : Kamadevan
Previous Parts ഞാൻ ടീവിയിൽ പണിത്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം
ടേബിളിൽ നീരത്തി, പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം
കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധം ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയ
സ്ഥിതിക്ക് അമ്മക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും എന്ന്
ആലോചിച്ച് ഞാൻ അമ്മക്ക് മുന്നേ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കണക്ക് […]

Continue reading

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 3 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 3 Ammayum Brunoyum Part 3  | Author : Kamadevan Previous Parts ഞാൻ ടീവിയിൽ പണിത്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ടേബിളിൽ നീരത്തി, പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധം ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അമ്മക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ അമ്മക്ക് മുന്നേ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കണക്ക് […]

Continue reading

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 2 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 2 Ammayum Brunoyum Part 2  | Author : Kamadevan Previous Parts   അമ്മ മകൻ, ഫെടിഷ്, അനിമൽ ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ വായിക്കരുത്. ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിമർശനം കണ്ടൻ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി ആകരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ബ്രൂണോയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത് അമ്മ തന്നെ ആണ്, അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിലും മോർണിംഗ് വോൾക്കിന് കൊണ്ട് പോകുന്നതിലും, ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം അമ്മ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്നു. അവനെ മുടങ്ങാതെ പല്ല് […]

Continue reading

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 1 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 1 Ammayum Brunoyum Part 1  | Author : Kamadevan    
എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ്. അമ്മ, മകൻ, ഫെറ്റിഷ്,
ആനിമൽ പാഷൻ എന്നിവ ഇഷ്ടം അല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സ്റ്റ്റൈക്ക് ആയതിനാൽ കോളേജിൽ എത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ച്
പോരണ്ടി വന്നു, ചെയ്തി കണ്ടാൽ ഇവർ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതേ സ്റ്റ്റൈക്ക് വിളിക്കാൻ
ആണെന്ന് തോന്നി പോകും. ശരിയാണ്, ഒരു ദിവസം […]

Continue reading

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 1 [കാമദേവൻ]

അമ്മയും ബ്രൂണോയും പാർട്ട് 1 Ammayum Brunoyum Part 1  | Author : Kamadevan     എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ്. അമ്മ, മകൻ, ഫെറ്റിഷ്, ആനിമൽ പാഷൻ എന്നിവ ഇഷ്ടം അല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റ്റൈക്ക് ആയതിനാൽ കോളേജിൽ എത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ച് പോരണ്ടി വന്നു, ചെയ്തി കണ്ടാൽ ഇവർ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതേ സ്റ്റ്റൈക്ക് വിളിക്കാൻ ആണെന്ന് തോന്നി പോകും. ശരിയാണ്, ഒരു ദിവസം […]

Continue reading

ചെറുകഥകള്‍ VOL-2 [REDSPIDER – KAMADEVAN – VIPIN]

CHERUKADHAKAL VOL-2 പ്രിയ വായനക്കാരെ ചെറുകഥകള്‍ സമാഹാരം രണ്ടാം വാള്യം –  മൂന്ന്
കഥകള്‍  ഉള്‍പ്പെടുതിയിരുക്കുന്നു. ചെറുകഥ-01 നിഷ്കളങ്കൻ Nishkalankan bY Red
spider NT]pw NTmbm{S§apw FÃmw hm¦`vbnNw fm{Sw M§Ä ZÂin]n Smfhfm¡n] H^p
NpXpwdfm\v. M§apsX NpXpwd¯n Mm³(AWqbv 20), tI¨n (thm\n] 22), Aѳ (^mKokv– 48)A½
(hpWnS 41) F¶nk^m\v DÅSv. M§Ä H^p cv`män B\v Smfhn¡p¶Sv. CSp NqXmsS M§apsX H^p
Nhn³ tXm\n(22) ]pw ZÂin]n tKm`n […]

Continue reading

ചെറുകഥകള്‍ VOL-2 [REDSPIDER – KAMADEVAN – VIPIN]

CHERUKADHAKAL VOL-2 പ്രിയ വായനക്കാരെ ചെറുകഥകള്‍ സമാഹാരം രണ്ടാം വാള്യം –  മൂന്ന് കഥകള്‍  ഉള്‍പ്പെടുതിയിരുക്കുന്നു. ചെറുകഥ-01 നിഷ്കളങ്കൻ Nishkalankan bY Red spider NT]pw NTmbm{S§apw FÃmw hm¦`vbnNw fm{Sw M§Ä ZÂin]n Smfhfm¡n] H^p NpXpwdfm\v. M§apsX NpXpwd¯n Mm³(AWqbv 20), tI¨n (thm\n] 22), Aѳ (^mKokv– 48)A½ (hpWnS 41) F¶nk^m\v DÅSv. M§Ä H^p cv`män B\v Smfhn¡p¶Sv. CSp NqXmsS M§apsX H^p Nhn³ tXm\n(22) ]pw ZÂin]n tKm`n […]

Continue reading

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 4

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 4 Ente Ganga Chechi PART-04 bY:കാമദേവന്‍@Muthuchippi.net
Aadyamuthal vaayikkan Click here   ഗംഗ ചേച്ചി വൈകുന്നേരം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍
അമ്മായി ഞാന്‍ മരുന്ന്‍ വാങ്ങി കൊണ്ട് വന്ന വിവരം പറഞ്ഞു . അത് പുരട്ടിയപ്പോള്‍
കുറച്ചു ഭേദം ഉണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു അമ്മായി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന്‍ കണ്ണിറുക്കി ചേച്ചി
അമ്മായുടെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കണ്ടില്ല.  “അമ്മ എന്നാല്‍ ഇത് തന്നെ
തുടര്‍ന്നോളൂ എന്നിട്ട് അസുഖം വേഗം ഭേദമാകട്ടെ അല്ലെ നന്ദു….”  അതെ ഗഗേച്ചി […]

Continue reading

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 4

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 4 Ente Ganga Chechi PART-04 bY:കാമദേവന്‍@kambikuttan.net Aadyamuthal vaayikkan Click here   ഗംഗ ചേച്ചി വൈകുന്നേരം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ അമ്മായി ഞാന്‍ മരുന്ന്‍ വാങ്ങി കൊണ്ട് വന്ന വിവരം പറഞ്ഞു . അത് പുരട്ടിയപ്പോള്‍ കുറച്ചു ഭേദം ഉണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു അമ്മായി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന്‍ കണ്ണിറുക്കി ചേച്ചി അമ്മായുടെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കണ്ടില്ല.  “അമ്മ എന്നാല്‍ ഇത് തന്നെ തുടര്‍ന്നോളൂ എന്നിട്ട് അസുഖം വേഗം ഭേദമാകട്ടെ അല്ലെ നന്ദു….”  അതെ ഗഗേച്ചി […]

Continue reading