അവള്‍ മാളവിക-2

അവള്‍ മാളവിക-2 Aval Malavika kambikatha Part-2 bY:[email protected] READ
PART-01 CLICK HERE…. കിതച്ചു നിന്ന കാർത്തിക കാണാതെ എന്റെ കുട്ടനെ
ഷട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് പോയ്  സൂര്യയെനോക്കി അവൾ ഏറ് കൊണ്ട്
ബോധരഹിതയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. കാർത്തികയോട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു.
അവൾ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം ഞാൻ സൂര്യയുടെ മുഖത്തൊഴിച്ചു  അവൾ ചെറുതായ് ഒന്നു ഞരങ്ങി.
ഒരു നിലപാവാടയും ഷർട്ടുമായിരുന്നു അവളുടെവേഷം അവളുടെ നെഞ്ചിലെ മുഴുപ്പ് അപ്പോഴാണ്
ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറിക്കാൻ പാകമായ രണ്ട് […]

Continue reading

അവള്‍ മാളവിക-2

അവള്‍ മാളവിക-2 Aval Malavika kambikatha Part-2 bY:[email protected] READ PART-01 CLICK HERE…. കിതച്ചു നിന്ന കാർത്തിക കാണാതെ എന്റെ കുട്ടനെ ഷട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് പോയ്  സൂര്യയെനോക്കി അവൾ ഏറ് കൊണ്ട് ബോധരഹിതയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. കാർത്തികയോട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം ഞാൻ സൂര്യയുടെ മുഖത്തൊഴിച്ചു  അവൾ ചെറുതായ് ഒന്നു ഞരങ്ങി. ഒരു നിലപാവാടയും ഷർട്ടുമായിരുന്നു അവളുടെവേഷം അവളുടെ നെഞ്ചിലെ മുഴുപ്പ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറിക്കാൻ പാകമായ രണ്ട് […]

Continue reading