ഭാര്യ 2 [ JONI ]

ഭാര്യ 2 [ JONI ] BHARYA KAMBIKATHA BY JONI PART 2 | CLICK HERE TO READ PREVIOUS
PART   C {Xn¸v– H¸n¨Sv H^pbmXv Nů^w Nm\n¨p B\p.. Hmcohn Wn¶p Wp\ b_ªp 1fmhw
`okv H¸n¨p.. A¸sâ AXp¡Â Hmcohn Wn¶p Nn«n] `¡n Nq¸¬ AXn¨Sm F¶v b_ªp . AWn]¯n¡v
FN-vhmw N_Nväv ssXw CÂ B]Sp sNm*v MRÄ ^£sb«p.. Aksa Np_n¨v […]

Continue reading

ഭാര്യ [ JONI ]

ഭാര്യ [ JONI ] BHARYA KAMBIKATHA BY JONI  കമ്പികുട്ടനില്‍ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിനാല്‍ ഈ കഥ മൊബൈലില്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ SETTING – APPLICATIONS – BROWSER , FORCE STOP and CLEAR ALL BROWSING HISTORY AND CACHE DATA……. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു …………. Mm³ Aksa Ft¶mXv Np_¨pw NqXn tIÀ¯p NnX¯n. C dÔw SpX§n C¶v 3WmÄ.. Fsâ sW©¯p S` k¨p Akap hpOw […]

Continue reading