ജാസിയുടെ ജാരൻ 1 [Jesna Jamal]

ജാസിയുടെ ജാരൻ 1 Jasiyude Jaaran Part 1 | Author : Jesna Jamal   ആഹ് അആഹ് ആആഹ്ഹ്…
കവച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പൂറ്റിൽ കേക്കിലെ ക്രീം പുരട്ടി അവൻ നക്കി തുടച്ചു
എടുക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും സീൽക്കര സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്..???
അവന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്കുള്ള വിഹിതം തരാൻ വന്നതാണ്., ആരാണെന്നല്ലേ????
എന്റെ കാമുകൻ. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കേക്ക് ഒക്കെ മുറിച്ചു അവന്റെ ഇരുപത്തിയറാം
പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്റെ മുത്ത്., […]

Continue reading

ജാസിയുടെ ജാരൻ 1 [Jesna Jamal]

ജാസിയുടെ ജാരൻ 1 Jasiyude Jaaran Part 1 | Author : Jesna Jamal   ആഹ് അആഹ് ആആഹ്ഹ്… കവച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പൂറ്റിൽ കേക്കിലെ ക്രീം പുരട്ടി അവൻ നക്കി തുടച്ചു എടുക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും സീൽക്കര സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്..??? അവന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്കുള്ള വിഹിതം തരാൻ വന്നതാണ്., ആരാണെന്നല്ലേ???? എന്റെ കാമുകൻ. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കേക്ക് ഒക്കെ മുറിച്ചു അവന്റെ ഇരുപത്തിയറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്റെ മുത്ത്., […]

Continue reading