അനഘ [Jaqen h”ghar]

അനഘ Anakha | Author : Jaqen h”ghar   എല്ലാ muthuchippi വായനക്കാർക്കും എന്റെ
നമസ്കാരം. റിയൽ സ്റ്റോറി എന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥകൾ അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവം
ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൊണ്ട് അത്തരം introduction
ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം എന്റെ പേര് അനഘ കോഴിക്കോട് ഒരു ചെറിയ
ടൗണിനടുത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് .എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് വീട്.
എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൂടാതെ […]

Continue reading