നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 1

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 1 Nishayude Anubhavangal Part 1 bY Nisha JJ   എന്റെ പേര് നിഷ,
ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വര്ഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ എനിക്കു ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. ഞാൻ
പൂനെയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വയസു 34 ആയി. ഹസ്ബൻഡ്
പുണെയിൾത്തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. ഒരു മകൻ ഉണ്ട് അവൻ
നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആയി. നഴ്സിംഗ് […]

Continue reading

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 1

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 1 Nishayude Anubhavangal Part 1 bY Nisha JJ   എന്റെ പേര് നിഷ, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വര്ഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ എനിക്കു ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. ഞാൻ പൂനെയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വയസു 34 ആയി. ഹസ്ബൻഡ് പുണെയിൾത്തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. ഒരു മകൻ ഉണ്ട് അവൻ നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആയി. നഴ്സിംഗ് […]

Continue reading