ഇത്താത്തയുടെ പിഴിച്ചിൽ

ഇത്താത്തയുടെ പിഴിച്ചിൽ ITHATHAYUDE PIZHICHIL AUTHOR:MAYA ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുന്നു
. ഉമ്മ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു , ബാപ്പ ഡൽഹിയിൽ ബിസിനസ് ആണ്, ഇത്താത്ത സുറുമി
ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു , എന്റെ ആറു വയസ്സിൻറെ മൂപ്പാണ് ഇത്താത്തക്ക് ,
ഇത്താത്തയെപ്പോലെ ഒരു ഹൂറി ഞങ്ങടെ മഹല്ലിൽ ആരും ഉണ്ടാരുന്നില്ല . പത്തിൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്താത്തക്ക് ഇഷ്ട്ടം പോലെ ആലോചന വന്നതാണ് . പക്ഷെ ഡിഗ്രി
എടുത്തിട്ടേ കെട്ടൂ എന്ന് ഇത്താത്തക്ക് ഒരേ വാശി , […]

Continue reading

ഇത്താത്തയുടെ പിഴിച്ചിൽ

ഇത്താത്തയുടെ പിഴിച്ചിൽ ITHATHAYUDE PIZHICHIL AUTHOR:MAYA ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുന്നു . ഉമ്മ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു , ബാപ്പ ഡൽഹിയിൽ ബിസിനസ് ആണ്, ഇത്താത്ത സുറുമി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു , എന്റെ ആറു വയസ്സിൻറെ മൂപ്പാണ് ഇത്താത്തക്ക് , ഇത്താത്തയെപ്പോലെ ഒരു ഹൂറി ഞങ്ങടെ മഹല്ലിൽ ആരും ഉണ്ടാരുന്നില്ല . പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്താത്തക്ക് ഇഷ്ട്ടം പോലെ ആലോചന വന്നതാണ് . പക്ഷെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടേ കെട്ടൂ എന്ന് ഇത്താത്തക്ക് ഒരേ വാശി , […]

Continue reading