തേൻക്കര🌴💦 [INCUBUS]

തേൻക്കര Tenkkara | Author : INCUBUS   നി ഒന്ന് വേകം വരുന്നുണ്ടൊ ഇല്ലേങ്കി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല …………… കുറച്ച് ഈർഷയേടേ ശങ്കരൻ വിളിച് പറഞ്ഞു ………………………ദാ വരാണ് ……… നി ദൃതി വെക്കല്ലേ ഞാൻ വിളിച് പറഞ്ഞു ……. പക്ഷേ ശങ്കരൻ തിടുക്കം കൂട്ടി ഇത്ര ദൃതി കൂട്ടാൻ മാത്രം എന്താ ഇതിൽ ഉള്ളത് …….. ചെറിയ ദേശ്യത്തോടേ ഞാൻ ചോദിചു ……… നിനക്ക് അത് പറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല …… എല്ലാവൻമാരും കണ്ടിരിക്കുന്നു […]

Continue reading