പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 3 [ഹിമ]

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 3 Preethikku Nightaa Part 3  | Author : Hima | Previous Part   കഥ     ഇതുവരെ..   നാല്പത്തഞ്ച്       വയസ്സിൽ     എത്തി   നിൽക്കുന്ന    സമയത്തും       കാർത്യായനി        പിള്ളയുടെ      ലൈംഗിക       മോഹങ്ങൾ       ചാരം   മൂടി       കിടക്കുകയായിരുന്നു   ഉമിത്തീ         കണക്ക്    […]

Continue reading

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 2 [ഹിമ]

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 2 Preethikku Nightaa Part 2  | Author : Hima | Previous Part കഥയുടെ        ആദ്യ ഭാഗം      പ്രിയപ്പെട്ട       എന്റെ       ചേട്ടന്മാർക്കും    ( ചേച്ചിമാർക്കും..!)  ഇഷ്ടായി       എന്ന്     കാണുന്നതിൽ     വലിയ     സന്തോഷം… തുടർന്നും       അതിരറ്റ    സഹകരണവും      സ്നേഹവും     എന്റെ      […]

Continue reading

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ [ഹിമ]

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ Preethikku Nightaa | Author : Hima   ‘ അവള്       വെളുപ്പിനി ങ്ങെത്തും…!’ . ബാലുവിന്റെ      മനസ്സ്   മന്ത്രിച്ചു കിഴക്ക്      വെള്ള   കീറും  മുമ്പേ      സ്വന്തം       സ്കൂട്ടിയിൽ       ജലജ   എത്തും.. കൃത്യം    പറഞ്ഞാൽ    അഞ്ചേമുക്കാലിന്     എത്തിയിരിക്കും വൈകീട്ട്       6   മണിക്ക്    തുടങ്ങുന്ന      ഡ്യൂട്ടി    […]

Continue reading

ആന 5 [Hima]

ആന 5 Aana Part 5 bY Hima | Previous Parts kn`s¸« Aen{bm]§Ä S¶ GkÀNpw Wµn t^OsbXp¯p¶p f^pSqÀ lnksW Nm\pkm³ DÅ S¿ms_Xp¸n B]n^p¶p ^mQk³ At¸mjm\v WnSy A]mapsX A^nNnt`¡v k^p¶Sv “” AÑm Wmsa kngv\ptk«³ Nm\\w F¶v b_ªn«p*v “” “” Dw FknsX¡m “” “” B`¸pj “” “”B`¸pjt]m… H^pbmXv Uq^fsà tfmsa.. AÑWms\¦n BWs] km§msWms¡ tbmk\w H^p Nm^yw sI]v WµpknsW NqsX […]

Continue reading

ആന 4 [Hima]

ആന 4 Aana Part 4 bY Hima | Previous Parts Aen{bm]w b_ª FÃmkÀ¡pw Wµn t^OsbXp¯p¶p 5 bmÀ«n AkhmWn¸n¡mw F¶v knIm^n¨m\v FjpSn SpX§n]Sv F¶m ko*pw FjpSpkm³ Wn§apsX kn`s¸« Aen{bm]§Ä {btImUWw BNp¶p*v As¸m Wfp¡v SpX§mw s`… Du\v Njnªp D½_¯n^n¡pt¼mjm\v fpät¯¡p H^p NmÀ k¶p Wn¶Sv– ^mQk³ bSns] FjptWäp fpät¯¡n_§n kmj`n¡mkv ePkSn t£{S¯ns` em^kminNÄ sfm¯w B Nm_n D*m]n^p¶p “” Bim […]

Continue reading

ആന 3 [Hima]

ആന 3 Aana Part 3 bY Hima | Previous Parts   Aen{bm]w b_ª FÃm Nq«pNmÀ¡pw Wµn.. hf]w sskNpt¶^w B]n«pw Wng]pw AÑWpw k^m¯Sn Wnfng]v¡v H^p kn½nãw Hs¡ D*m]n^p¶p AkÄ CX]v¡v kjn]nt`¡p tWm¡n Wn¡p¶Sv WnSy]psX {l²]n sb«p “” F´m Zn C§sW tWm¡n C^n¡p¶Sv “” “” AkÀ tbm]n«v F{S tW^fm]n tI¨n CSpks^ k¶n«nà AkÄ AÑsW sNm*v FÃmw km§n]n«p*mkpw […]

Continue reading

ആന 2 [Hima]

ആന 2 Aana Part 2 bY Hima AXp¡a]n Wn¶pw IqXv tUml]psX]pw tS§m I½´n]psX]pw f\w D½_t¯¡p k¶p Im^pNth^]n C^p¶p b{Sw km]n¡pN]m]n^p¶p ^mQk³ bSnkptbms` Ss¶ `£vfn]psX ssNbp\y¯nsâ f\w S«n A]mÄ b{Sw fX¡n FjptWäpsNm*v AXp¡a]nt`¡p WX¶p “” `£vfn {bmS FXpt¯map “” IqtXmsX ^*p tUml ss¹än`m¡n `£vfn Ssâ eÀ¯mknWv sNmXp¯p ko«nt`¡p tbmNpkm³ H^p§n C_§n] emWp ^mQksW N*Spw H¶v b^p§n […]

Continue reading

ആന 1 [Hima]

ആന 1 Aana Part 1 bY Hima   H^pbmXv Unkhfm]n FjpSn]n«v sSäpNÄ D*mkpw £fn¡pN H^p BWs] km§\w F¶ AX§m¯ B{Pikpfm]n WX¶n^p¶Sm\v Fsâ Aѳ AÑsâ sI_p¸¯n S_km«n fq¶mWNÄ D*m]n^p¶Sm]n A½ CX]v¡nX]v¡v b_]pw ASpsNm*nt¸m AÑsW Wm«pNmÀ Nan]m¡n BW F¶m knan¡m_v bmkw Aѳ FÃmw tN«v sI_pSm]n H¶v bp©n^n¡pw A{SSs¶ b*v Xn¸p hp¯msâ N¸ bn^nkpNm^m]n^p¶p M§apsX S_km«pNmÀ Cs¸m Nrgn]pw […]

Continue reading