അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 3 [ഗിരീഷ്]

അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 3 Ammayude Ishttam Part 3 | Author : Girish [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]     വെറും    ബർമുടയിൽ    അർദ്ധ               നഗ്നനായി    കിടക്കുന്ന   എന്റെ  അരികിൽ     അമ്മ              വന്ന്  കിടന്നപ്പോൾ    ശരിക്കും                […]

Continue reading

പെങ്ങളൂട്ടി 1 [ഗിരീഷ്]

പെങ്ങളുട്ടി 1 Pengalootty | Author : Girish   നാട്ടിലെ ഒരു ഇടത്തരം
കുടുംബമായിരുന്നു എന്റേത്. ഞാനും അനിയതിയും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. അച്ഛനു കാറ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ കടന്നു വന്നതോടെ
അച്ഛന്റെ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു വന്നു. എങ്കിലും എന്നെയും അനിയത്തിയേയും കോളേജിലൊക്കെ
അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചു. അമ്മ ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം ഉള്ള ഒരു
സ്ത്രീയായിരുന്നു അമ്മ. അനിയത്തി എന്നേക്കാൾ 3 വയസ്സിനു ഇളയതാണ്.ഗാഥ എന്നാണ് […]

Continue reading

പെങ്ങളൂട്ടി 1 [ഗിരീഷ്]

പെങ്ങളുട്ടി 1 Pengalootty | Author : Girish   നാട്ടിലെ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബമായിരുന്നു എന്റേത്. ഞാനും അനിയതിയും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. അച്ഛനു കാറ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ കടന്നു വന്നതോടെ അച്ഛന്റെ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു വന്നു. എങ്കിലും എന്നെയും അനിയത്തിയേയും കോളേജിലൊക്കെ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചു. അമ്മ ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അമ്മ. അനിയത്തി എന്നേക്കാൾ 3 വയസ്സിനു ഇളയതാണ്.ഗാഥ എന്നാണ് […]

Continue reading