അമ്മയുടെ രതിയോർമ്മകൾ 3 [Pamman Junior]

അമ്മയുടെ രതിയോർമ്മകൾ 3 Ammayude Rathi Ormaka part 3 | Author :Pamman Junior Previous Part വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉമ്മായ്ക്ക് നേരിട്ട കമ്പി അനുഭവത്തിൻ്റെ നേർ അനുഭവമാണ് ഈ കഥ. ഞങ്ങൾ വീടുപണി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം 25ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം മാത്രമെ ഉള്ളൂ . അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ. ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു […]

Continue reading

അമ്മയുടെ രതിയോർമ്മകൾ 2 [Pamman Junior]

അമ്മയുടെ രതിയോർമ്മകൾ 2 Ammayude Rathi Ormaka part 2 | Author :Pamman Junior Previous Part നാളെയാണ് എൻ്റെയും സിന്ധുവിൻ്റെയും വിവാഹം. ഇന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ സിന്ധുവിൻ്റെ അമ്മ ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ്. നാളെ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ആകുവാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ഗീതയമ്മയെ ഗീത ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആ കാലം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഓർമ്മകളിലും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് … ഗീത ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ആര് കുളിക്കുമ്പോഴും […]

Continue reading

വെടിച്ചി ഗീത അഥവാ കഴപ്പിയമ്മ [Fantacy Boy]

വെടിച്ചി ഗീത അഥവാ കഴപ്പിയമ്മ Vedichi Geetha Adhava Kazhappiyamma | Author : Fantacy Boy   അമ്മ / നിഷിദ്ധ സംഗമം  കഥകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. a$$ l1cking പോലുള്ള ഫെറ്റിഷ് ഉം കഥയിൽ ഉണ്ടാകും !കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ഥലവുമൊക്കെ സാങ്കല്പികം ! ഗീത എന്നാണ് കഥയിലെ നായികയുടെ പേര്. ജിത്തു എന്ന എന്റെ വെടിയായ, കഴപ്പി അമ്മയാണ് പുള്ളിക്കാരി. ഇപ്പോൾ വയസ് 40 ആകുന്നു. ഇരുനിറം ആണെങ്കിലും കാഴ്ചക്ക് നെയ്മുറ്റിയ ചരക്കാണ് ഗീത. […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher
Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer
Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n
sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw.
tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v.
s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw. tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading