ലൈഫ് ഇൻ സ്വീഡൻ 1

ലൈഫ് ഇൻ സ്വീഡൻ 1 Life in Sweden Part 1 bY Gayathri Cu NT Fsâ hm¦`vbnNfm] hrãn
fm{Sfm\v Fsâ KoknSkpw B]n NT]v¡v H^p dÔkpw Cöv fp³–NqÀ B]n¯s¶
A_n]n¨psNmÅp¶p.H^n¡`pw WX¡nà F¶v SoÀ¨]pÅ B{Pi§am\v Cu NT FjpSm³ Fs¶ t{b^n¸n¨Sv,
Mm³ Fsâ NT B^wen¡pN]m\v. Fsâ tb^v I^¬ F¶m\v.H^p VWnN NpXpwdfm]n^p¶p FtâSv AÑWpw
A½]pw Ht^ timhvbnä`n tZmÎÀhv B]n kÀ¡v– sI¿p¶p,ASpsNm*v […]

Continue reading