🎊💦നിഷിദ്ധ സംഭോഗം 1 💦🎊 [Cuck0ld King ™]

  🎊💦നിഷിദ്ധ സംഭോഗം 1 💦🎊 Nishidha Sambhogam | Author Name: Cuckold King™   പാരന്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ക്രൗൺ പ്ലാസയിലേക്ക് ഞാനും ഭാര്യയും എത്തുമ്പോൾ സമയം രാവിലെ പത്തുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മുതൽ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ രമ്യയെ കണ്ണു കൊണ്ട് കൊത്തി വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആണുങ്ങൾ അവളെയിങ്ങനെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭോഗിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. നേർമായി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത […]

Continue reading