ശാലീന സൗന്ദര്യം 01 [Kiran kumar]

ശാലീന സൗന്ദര്യം Shaalina Saundaryam Part 1 | Author : Kiran Kumar   കമ്പി കഥകൾ
ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും എന്റെ ഈ കഥ സമർപ്പിക്കുന്നു
——————————————— ഇനി കഥയിലേക് വരാം, എന്റെ പേര് കിരൺ, ഇപ്പോൾ പ്രായം 28, എനിക്ക്
ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു തട്ടുകട കടയുണ്ട്, ഈ തട്ടുകടയാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം. ഇനി
ഒന്നുകൂടി കഥയിലേക്ക് വരാം. എന്റെ 19ആം വയസിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ്. ആക്കാലത്തു
ഞാൻ ധാരാളം […]

Continue reading

ശാലീന സൗന്ദര്യം 01 [Kiran kumar]

ശാലീന സൗന്ദര്യം Shaalina Saundaryam Part 1 | Author : Kiran Kumar   കമ്പി കഥകൾ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും എന്റെ ഈ കഥ സമർപ്പിക്കുന്നു ——————————————— ഇനി കഥയിലേക് വരാം, എന്റെ പേര് കിരൺ, ഇപ്പോൾ പ്രായം 28, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു തട്ടുകട കടയുണ്ട്, ഈ തട്ടുകടയാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം. ഇനി ഒന്നുകൂടി കഥയിലേക്ക് വരാം. എന്റെ 19ആം വയസിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ്. ആക്കാലത്തു ഞാൻ ധാരാളം […]

Continue reading