സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് [Pareed Pandari] 

എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് Ente Veetil Ninnu
Sainunte Koode Paathummante Kaattilekku | Author : Pradeep Pandarai  
മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ കുടുബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അഹമ്മദാജിയുടെയും കദീജുമ്മയുടെയും
4 മക്കളിൽ ഇളയവനായ അബ്‌ദുൽഖദ്റിന്റെയും താഹിറായുടേം മകനായി ജനിച്ചു. എനിക്ക് 3
വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മദിരാസിൽ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ മരണപെട്ടു. അതിന് ശേഷം
എന്നെ നോക്കുന്നത് വെല്ലുമ്മയും വെല്ലുപ്പയും ഉപ്പാക്ക് 3 പെങ്ങന്മാരായിരുന്നു
എല്ലാവരും […]

Continue reading

സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് [Pareed Pandari] 

എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് Ente Veetil Ninnu Sainunte Koode Paathummante Kaattilekku | Author : Pradeep Pandarai   മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ കുടുബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അഹമ്മദാജിയുടെയും കദീജുമ്മയുടെയും 4 മക്കളിൽ ഇളയവനായ അബ്‌ദുൽഖദ്റിന്റെയും താഹിറായുടേം മകനായി ജനിച്ചു. എനിക്ക് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മദിരാസിൽ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ മരണപെട്ടു. അതിന് ശേഷം എന്നെ നോക്കുന്നത് വെല്ലുമ്മയും വെല്ലുപ്പയും ഉപ്പാക്ക് 3 പെങ്ങന്മാരായിരുന്നു എല്ലാവരും […]

Continue reading

കൂടപ്പിറപ്പ് 1 [എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ]

കൂടപ്പിറപ്പ്  1 (എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ )  KOODEPIRAPPU 1 BY Shanir Shanu   Mm³ gmWnÀ (gmWn þ22 ) Zn{Pn Njnªp tks_ F´m sIt¿s*¶v Bt`mIn¡p¶ hf]w FWn¡v D½]pw sb§apw fmt{Ss]mÅq D¸ sfmjn sImÃn tks_ knkmiw Njn¨p B^psXt]m Nm`nsâ CX]nÂ. D½msâ hz¯v N*n«v t{bfw WXn¨p Nn«n]Sm D½ (giW ) D½m¡v 40þ42 k]Êv D*v M§Ä Cs¸m f`¸p_¯m Smfhw fp¼v […]

Continue reading