ന്യൂ ഇയർ ഇൻ ഗോവ [സിനി പ്രാന്തൻ]

ന്യൂ ഇയർ ഇൻ ഗോവ New Year in Goa | Author : cinema pranthan രാകേഷ് വർമ്മയുടെ ഈ
വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെണ്ണും ലഹരിയും ആഘോഷവും ഒക്കെ
ഒത്തു ചേർന്ന ഗോവൻ മണ്ണിൽ ആയിരുന്നു. രാകേഷ് വർമ്മ ഒരു മെഗാ കോടീശ്വരൻ ആയിരുന്നു,
അളവില്ലാത്ത സ്വത്തിന്റെ ഉടമ. വയസ്സ് 45 ആയിട്ടും ഇതുവരെ അയാൾ കല്യാണം പോലും
കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അയാൾക്ക് വേറെ ഒരുതരം ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ട്ടം. […]

Continue reading

ന്യൂ ഇയർ ഇൻ ഗോവ [സിനി പ്രാന്തൻ]

ന്യൂ ഇയർ ഇൻ ഗോവ New Year in Goa | Author : cinema pranthan രാകേഷ് വർമ്മയുടെ ഈ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെണ്ണും ലഹരിയും ആഘോഷവും ഒക്കെ ഒത്തു ചേർന്ന ഗോവൻ മണ്ണിൽ ആയിരുന്നു. രാകേഷ് വർമ്മ ഒരു മെഗാ കോടീശ്വരൻ ആയിരുന്നു, അളവില്ലാത്ത സ്വത്തിന്റെ ഉടമ. വയസ്സ് 45 ആയിട്ടും ഇതുവരെ അയാൾ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അയാൾക്ക് വേറെ ഒരുതരം ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ട്ടം. […]

Continue reading