ശ്രീജ ചേച്ചി [Christy]

ശ്രീജ ചേച്ചി Sreeja chechi  | Author : Christy   ജിബിൻ ഈ അടുത്താണ് ലണ്ടനിൽ
നിന്ന് വന്നത്. ലണ്ടനിൽ ഒക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം സമ്പാദിച്ചിട് ഒക്കെ ആണ് അവൻ വന്നത്.
സ്വന്തമായി സ്ഥലവും വാങ്ങി വീടും വച്ചു. അവന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു
മോഹമായിരുന്നു അത്. അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
പഠിച്ച കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സുരേഷ് ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്.
ജിബിന്റ കുടുംബവുമായി അടുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചി [Christy]

ശ്രീജ ചേച്ചി Sreeja chechi  | Author : Christy   ജിബിൻ ഈ അടുത്താണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നത്. ലണ്ടനിൽ ഒക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം സമ്പാദിച്ചിട് ഒക്കെ ആണ് അവൻ വന്നത്. സ്വന്തമായി സ്ഥലവും വാങ്ങി വീടും വച്ചു. അവന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു മോഹമായിരുന്നു അത്. അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സുരേഷ് ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ജിബിന്റ കുടുംബവുമായി അടുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. […]

Continue reading