സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 13 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 13 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 13 Author : അജ്ഞാതൻ   അവളുടെ ശരീരം മൊത്തം ഉഴിഞ്ഞു നോക്കിയതിനു ശേഷം അയാൾ ബാത്‌റൂമിൽ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തു വന്നു അവളുടെ അടുത്തു കിടന്നു. അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും അവളെ ഉറക്കത്തിൽ ശല്ല്യപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കാൻ അയാൾ ആ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചു… അപ്പൊ ബാക്കി പറയാം അല്ലെ…..   അടുത്ത ദിവസം ഒരു ശനി ആഴ്ച ആയിരുന്നു. സ്വാതി […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile
Maattangal Part 12 Author : അജ്ഞാതൻ (ഇത് ഞാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം “പതിവൃതയായ
സ്വാതി”. കൂടെ അവരും ഉണ്ട് അന്ഷുലും മക്കളും ജയരാജ്ഉം…..   നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ
പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ? സത്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് ആയിരുന്നു.
ചിലരുടെ കറുത്ത കൈകൾ കാരണം ഇന്ന് ആണ് എത്താൻ പറ്റിയത്. നിങ്ങൾക്കു സർപ്രൈസ് തരാൻ
വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 12 Author : അജ്ഞാതൻ (ഇത് ഞാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം “പതിവൃതയായ സ്വാതി”. കൂടെ അവരും ഉണ്ട് അന്ഷുലും മക്കളും ജയരാജ്ഉം…..   നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ? സത്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് ആയിരുന്നു. ചിലരുടെ കറുത്ത കൈകൾ കാരണം ഇന്ന് ആണ് എത്താൻ പറ്റിയത്. നിങ്ങൾക്കു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 11 [Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 11 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 11 Author : അജ്ഞാതൻ | Previous Part   (എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാരോട്, ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിലെ ഓരോ പാർട്ട് ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. മുന്നേ ടോണി ചെയ്തതും അത് ആണ്. അതുകൊണ്ടു അവിടെ ഉള്ള പാര്ട്ടുകളുടെ നീളം പോലെ ഇരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും. പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തു അധികവും ആയും വെള്ളി രാത്രിയും ശനി […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 10 [Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 10 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile
Maattangal Part 10 Author : അജ്ഞാതൻ | Previous Part സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത
ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എഴുതിയ ടോണിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ തുടർന്ന്
എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചതിനാലും, ഈ കഥ വായിച്ചു ഇതിന്റെ ഫാൻ
ആയതിനാലും ( വേറെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലൈമാക്സിൽ പറയാം, മറന്നു പോയില്ല
എങ്കിൽ) ഈ കഥയെ ഇരുകൈയും നീട്ടി […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 10 [Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 10 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 10 Author : അജ്ഞാതൻ | Previous Part സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എഴുതിയ ടോണിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ തുടർന്ന് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചതിനാലും, ഈ കഥ വായിച്ചു ഇതിന്റെ ഫാൻ ആയതിനാലും ( വേറെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലൈമാക്സിൽ പറയാം, മറന്നു പോയില്ല എങ്കിൽ) ഈ കഥയെ ഇരുകൈയും നീട്ടി […]

Continue reading