ഞാൻ അഞ്ജന 4 [അഞ്ജന]

ഞാൻ അഞ്ജന 4 Story : Njan Ajana Part 4 | Author : Anjana Previous Parts | Part
1 | Part 2 | Part 3 |   ഞാൻ അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് കഴപ്പ് മൂത്ത പയ്യന്മാർക്കൊപ്പം കാറിൽ
യാത്ര തുടങ്ങി എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മനു ഇടം കണ്ണ് ഇട്ട് എന്റെ മാറിലും മുട്ടിനു
താഴെ കാണുന്ന നഗ്നമായ കാലുകളും നോക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അതൊന്നും
അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തെ […]

Continue reading

ഞാൻ അഞ്ജന 4 [അഞ്ജന]

ഞാൻ അഞ്ജന 4 Story : Njan Ajana Part 4 | Author : Anjana Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3 |   ഞാൻ അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് കഴപ്പ് മൂത്ത പയ്യന്മാർക്കൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര തുടങ്ങി എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മനു ഇടം കണ്ണ് ഇട്ട് എന്റെ മാറിലും മുട്ടിനു താഴെ കാണുന്ന നഗ്നമായ കാലുകളും നോക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അതൊന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തെ […]

Continue reading

ഞാൻ അഞ്ജന 3 [അഞ്ജന]

ഞാൻ അഞ്ജന 3 Story : Njan Ajana Part 3 | Author : Anjana Previous Parts | Part 1 | Part 2 | അരുണിന്റെ വിളി കേട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. എന്താ അരുൺ.. ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ അത് കേട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുടെ അടുത്ത് ചെന്നു.. എന്താ പറ… ഒന്നുല്ല ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന കാര്യം തന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ചേച്ചി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് […]

Continue reading

ഞാൻ അഞ്ജന [അഞ്ജന]

ഞാൻ അഞ്ജന Story : Njan Ajana | Author : Anjana   C¶pw timÌ`n Wn¶v C_§m³ sskNn Mm³ dÊn k¶v– C_§pt¼mÄ hf]w 10 f\n B]n `mÌv tZ Asà F¶v N^pSn H¶v {c*v–hv fm]n hf]w In`kn«t¸mÄ C{S¡pw sskNpsf¶v knIm^n¨nà Fsâ Culz^m Cu B\p§Ä Hmt¡ Fs´m^p tWm«fm\v. tbXn]mNp¶p FWn¡v. A½s] knan¨p hMvKpkntWmXv k^m³ b_ªmt`m b£ hMvKp.. H^p Wnfngw […]

Continue reading