ഒരു വിജ്രംഭിച്ച ഫാമിലി 3 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ](ഫെംഡം ചേട്ടത്തി)

ഒരു വിജ്രംഭിച്ച ഫാമിലി ഡ്രാമ 3 [ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും അനിയനും] Oru Vibhranjicha
Family Drama Part 3 | Author : Rishi Gandharvan [Previous Part]     ++++ഈ ഭാഗം
ഇടയ്ക്കിടെ കഥയ്ക്കായി ചോദിച്ചു വെറുപ്പിക്കുന്ന ഫാന്റസി കിങ്ങിന്
സമർപ്പിക്കുന്നു++++. *****തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ അവസാന ഭാഗം
ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്****   സമയം രാവിലെ : 10AM കിച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോ
ലേറ്റായി. ചേട്ടൻ ഓഫീസിലേക്കും ശില എന്തോ ആവശ്യത്തിനായി സ്കൂളിലേക്കും പോയിരുന്നു.
[…]

Continue reading

ഒരു വിജ്രംഭിച്ച ഫാമിലി 3 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ](ഫെംഡം ചേട്ടത്തി)

ഒരു വിജ്രംഭിച്ച ഫാമിലി ഡ്രാമ 3 [ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും അനിയനും] Oru Vibhranjicha Family Drama Part 3 | Author : Rishi Gandharvan [Previous Part]     ++++ഈ ഭാഗം ഇടയ്ക്കിടെ കഥയ്ക്കായി ചോദിച്ചു വെറുപ്പിക്കുന്ന ഫാന്റസി കിങ്ങിന് സമർപ്പിക്കുന്നു++++. *****തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ അവസാന ഭാഗം ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്****   സമയം രാവിലെ : 10AM കിച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോ ലേറ്റായി. ചേട്ടൻ ഓഫീസിലേക്കും ശില എന്തോ ആവശ്യത്തിനായി സ്കൂളിലേക്കും പോയിരുന്നു. […]

Continue reading