അമ്മുമ്മക്കിളി 2

അമ്മുമ്മക്കിളി-2 Julan www.Muthuchippi.net
https://www.youtube.com/watch?v=ah5nUsMQvMM എനിക്ക് സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു ലൈഫ് ആണ്
എന്റെ അച്ഛമ്മ തന്നത് ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ സെക്സ് ആസ്വദിച്ചു എന്റെ അച്ഛമ്മയിലൂടെ അതും
എല്ലാ രീതിക്കും പക്ഷേ അച്ഛമ്മയിലൂടെ എനിക്ക് വയസായ സ്ത്രികളോടുള്ള കാമം കൂടി വന്നു
അച്ഛമ്മയുമായി ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിനു ശേഷം എന്റെ പഠനം അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട്
ചെയ്യാൻ അച്ഛമ്മ എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ട് സമതിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പൂർണമായും
ഞാൻ അച്ഛമ്മയുടേത് മാത്രമായി… ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും […]

Continue reading