അമ്മയുടെ കഴപ്പ് 2 [vishnu]

അമ്മയുടെ കഴപ്പ് 2 AMMAYUDE KAZHAPPU AUTHOR:VISHNU | PREVIOUS ആദ്യമായി ഒരു കളി നേരിട്ടു കാണുന്നതിന്റെ സുഗം ഒന്നു വേറെ തന്നെ ആണ് അതും സ്വന്തം അമ്മയുടെ… തുടകത്തിൽ അമ്മയെ പറ്റി വർണിച്ചിരുന്നില്ല… അതു ഒരു കുറ്റബോധം ഉള്ളിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്… അമ്മയെ കണ്ടാൽ 40 വയസു തോന്നിക്കില്ല കൂടി വന്നാൽ ഒരു 35… അതിനു പ്രധാന കാരണം അമ്മക്ക് അധികം തടി ഇല്ല എന്നതാണ്… എന്നാൽ നല്ല കൂർത്ത വലിയ മുലകൾ ആണ് അമ്മക്ക്… […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കഴപ്പ് [vishnu]

അമ്മയുടെ കഴപ്പ് AMMAYUDE KAZHAPPU AUTHOR:VISHNU ഇവിടെ എല്ലാവരും കഥ എഴുതുന്നത് കണ്ടു ഞാനും എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു… പക്ഷെ ഇത് ഒരു കഥ അല്ല… ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ട സംഭവം ആണ്… ആദ്യമായി ഒരു കളി നേരിട്ടു കണ്ട സംഭവം… അതും സ്വന്തം അമ്മയുടെ യും അച്ഛന്റെയും… പലർക്കും ഇതു ഇഷ്ടപെടണമെന്നില്ല… ഞാൻ ഒരു ഇന്സസ്റ് അല്ല… പക്ഷെ അറിയാതെ ആണെങ്കിലും നേരിട്ടു കണ്ട കാര്യം ആണ്… അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ്… 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് […]

Continue reading