അഖിലിന്റെ പാത 6 [kalamsakshi]

അഖിലിന്റെ പാത 6 Akhilinte Paatha Part 6 bY kalamsakshi | PRVIOUS PARTS   ആറിയ
കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി ആണെന്നറിയാം. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിത്തിന്റെ പാതി വഴിയിൽ
ഗുരുസ്ഥാനീയരായ രണ്ട് പേർ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്
സത്യം. അടുത്ത ഭാഗവും വരാൻ കുറച്ച് വൈകും എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ്.
വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്.   ^m{Sn]psX AÔNm^S¯nsâ D·q`W¯nWm]n
hq^yNn^\§Ä Nm¯n^n¡p¶ bp`^n]psX BNfmWw Bh¶fm]n^n¡p¶p. C¶s¯ bp`^n]n N®p\^p¶SnWv
H^pbmXv […]

Continue reading

അഖിലിന്റെ പാത 4

അഖിലിന്റെ പാത 4 Akhilinte Paatha Part 4 bY kalamsakshi | PRVIOUS PARTS _oW
tcm\n`qsX N^]pN]m]n^p¶p AkapsX lЯn Wà e]w FWn¡v fWÊn`m¡m³ Njnªp. “”AOnÂ…..
AOnÂ……. kÀg….. kÀg……”” “”_oW kÀg¡v F´v bän. Wo F´nWm N^]p¶Sv.”” A£fWm]n Mm³
tImUn¨p. “”AOn kÀg…. kÀgs] Bt^m…. CknsX ko«n sk¨v…. H¶nt§m«v….”” _oW¡v H¶pw
b_ªv bqÀ¯oN^n¡m³ Njn]p¶p*m]n^p¶nà A¸tj¡pw tcm¬ N«v BNpN]pw sI]vSp. Mm³ sbs«¶v
Ss¶ C«n^p¶ […]

Continue reading