അടുത്ത ബെല്ലിനു നാടകം തുടങ്ങുന്നു

അടുത്ത ബെല്ലിനു നാടകം തുടങ്ങുന്നു Adutha Bellinu Naadakam Thudangunnu Kambi
Katha BY:Dr.Sasi.M.B.B.S www.Muthuchippi.net കുറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഞാനും
എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും പൂരപ്പറമ്പില്‍ പൂരം കാണാന്‍ പോയി അവിടെ ചോളം പൊരി കച്ചോടക്കാരി
ചോളം   വില്‍ക്കുന്നു അവളുടെ അരപ്പാവടയുടെ ഉള്ളില്‍തുള്ളി  തുളുമ്പുന്ന അവളുടെ
മുഴുത്ത കുണ്ടികള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും മൂത്ത് മുഴച്ചു അവളെ
എങ്ങനെയും വശത്താക്കണം enganeyum പണ്ണണം ന്ന് നമ്മള്‍ ഉറച്ചു തിരുവനന്തപുരം അനുഗ്രഹ
തിയറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ […]

Continue reading

അടുത്ത ബെല്ലിനു നാടകം തുടങ്ങുന്നു

അടുത്ത ബെല്ലിനു നാടകം തുടങ്ങുന്നു Adutha Bellinu Naadakam Thudangunnu Kambi Katha BY:Dr.Sasi.M.B.B.S www.kambikuttan.net കുറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും പൂരപ്പറമ്പില്‍ പൂരം കാണാന്‍ പോയി അവിടെ ചോളം പൊരി കച്ചോടക്കാരി ചോളം   വില്‍ക്കുന്നു അവളുടെ അരപ്പാവടയുടെ ഉള്ളില്‍തുള്ളി  തുളുമ്പുന്ന അവളുടെ മുഴുത്ത കുണ്ടികള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും മൂത്ത് മുഴച്ചു അവളെ എങ്ങനെയും വശത്താക്കണം enganeyum പണ്ണണം ന്ന് നമ്മള്‍ ഉറച്ചു തിരുവനന്തപുരം അനുഗ്രഹ തിയറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ […]

Continue reading