പ്രിയമാനസം 3 [അഭിമന്യു]

പ്രിയമാനസം 3 Priyamanasam Part 3 | Author : A. R. Abhimanyu Sharma | Previous Part ജോലി തിരക്കുമൂലമാണ് കഥ ഇത്രയും വൈകിയത്, അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.കഥ തുടരുന്നു പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ തന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ചാരുവും ശ്യാമയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. “അലീന” ശ്യാമ ഒരു ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞത്. അലീനയെ കണ്ടതും ചരുവിന്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചം മങ്ങിയിരുന്നു അവിലേക്കു വെറുപ്പ് ഇരച്ചു കയറുകയാണ്…. അലീന […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം [അഭിമന്യു] asper author request

പ്രിയമാനസം Priyamanasam | Author : A. R. Abhimanyu Sharma ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും
തികച്ചും സങ്കല്പികമാണ്. കഥ കൊള്ളില്ലെങ്കിലും, നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായം
പറയുക..അതിപ്പോൾ ഏതായാലും പറയുക. കൊള്ളാമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും
വായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ A.R. അഭിമന്യു ശർമ്മ പ്രിയമാനസം പ്രിയന്റെ
പ്ലേറ്റിലേക്ക് സുഭാഷിണി കുറച്ചു ചോറുകൂടെ വിളമ്പി.. “അയ്യോ മതി അമ്മായി ഇപ്പോൾ
തന്നേ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു,” പ്രിയൻ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു. “എത്രമണിക്കാ മണിക്ക മോനേ
ട്രെയിൻ ” “മൂന്ന് മണിക്ക […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം [അഭിമന്യു] asper author request

പ്രിയമാനസം Priyamanasam | Author : A. R. Abhimanyu Sharma ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സങ്കല്പികമാണ്. കഥ കൊള്ളില്ലെങ്കിലും, നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുക..അതിപ്പോൾ ഏതായാലും പറയുക. കൊള്ളാമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ A.R. അഭിമന്യു ശർമ്മ പ്രിയമാനസം പ്രിയന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് സുഭാഷിണി കുറച്ചു ചോറുകൂടെ വിളമ്പി.. “അയ്യോ മതി അമ്മായി ഇപ്പോൾ തന്നേ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു,” പ്രിയൻ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു. “എത്രമണിക്കാ മണിക്ക മോനേ ട്രെയിൻ ” “മൂന്ന് മണിക്ക […]

Continue reading