സ്നേഹതീരം 6 ( Rekha’s Love shore )

സ്നേഹതീരം 6  ( രേഖ – Rekha’s Love Shore) Snehatheeram bY Rekha | Click here to
read Snehatheeram all part ഇത്രയും കാത്തിരിപ്പിച്ചതിനു എന്റെ നല്ലവരായ
വായനക്കാരോട് വലിയ ക്ഷമയറിയിച്ചു കൊണ്ട് തുടരുന്നു രേഖ , വ്യക്തിപരമായ പലകാരണങ്ങൾ
ഉള്ളതിനാലും  മാനസികമായി എഴുതാനും മറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ
എല്ലാവരോട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ തുടരട്ടെ !!!!!!!! മാലതിയും
വിജുവും മനസറിഞ്ഞു സുഖിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു , എന്ത് പറയാൻ സുഖം അനുഭവിച്ച
[…]

Continue reading

സ്നേഹതീരം 6 ( Rekha’s Love shore )

സ്നേഹതീരം 6  ( രേഖ – Rekha’s Love Shore) Snehatheeram bY Rekha | Click here to read Snehatheeram all part ഇത്രയും കാത്തിരിപ്പിച്ചതിനു എന്റെ നല്ലവരായ വായനക്കാരോട് വലിയ ക്ഷമയറിയിച്ചു കൊണ്ട് തുടരുന്നു രേഖ , വ്യക്തിപരമായ പലകാരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും  മാനസികമായി എഴുതാനും മറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ എല്ലാവരോട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ തുടരട്ടെ !!!!!!!! മാലതിയും വിജുവും മനസറിഞ്ഞു സുഖിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു , എന്ത് പറയാൻ സുഖം അനുഭവിച്ച […]

Continue reading