എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ]

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ] ENTE BHARATHY CHECHY  2 BY SREEJI | PREVIOUS PART
A§sW kngpknWv tI¨n]psX NqsX Wm«n tbmNmWpÅ S¿ms_Xp¸m]n. MmsWsâ FÃm {ZÊpNapw
FXp¯pk¨p. A§sW dmw¥q^nÂWn¶pw Npän¸p_t¯¡v N®pÀ ]lz´vbqÀ ss{XWn N]_n. FWn¡v A¸À
dÀ¯m\v Np«n]Sv tI¨n¡p fnZn dÀ¯pw tfmWv t`mkÀdÀ¯pw. A§sW]n^ns¡ Wm«ns`¯n.
tI¨n]spX kosX¶v b_ªm SkWqÀ b©m]¯n`v NXNtÈ^n F¶ Ø`¯pw koXWv bn¶n`m]n em^S¸pj […]

Continue reading