കുണ്ടൻ മേസരി [ Akhi]

കുണ്ടൻ മേസരി Kundan Mesiri | Author : Akhi   ഇത് ഒരു ഗേ കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട്
താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി!എന്റെ പേര് അഖി.എനിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന്
 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാനുള്ള സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പോളി ടെക്‌നിക് കഴിഞ്ഞു സപ്പ്ളി അടിച്ചു ഇരിക്കുന്ന  സമയം എക്സാം
എഴുതാൻ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്  പൈസ ചോദിക്കാൻ  ഒരു മടി തോന്നി. അങ്ങനെ എക്സാം
എഴുതാനുള്ള പൈസ […]

Continue reading

കുണ്ടൻ മേസരി [ Akhi]

കുണ്ടൻ മേസരി Kundan Mesiri | Author : Akhi   ഇത് ഒരു ഗേ കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി!എന്റെ പേര് അഖി.എനിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന്  വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാനുള്ള സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പോളി ടെക്‌നിക് കഴിഞ്ഞു സപ്പ്ളി അടിച്ചു ഇരിക്കുന്ന  സമയം എക്സാം എഴുതാൻ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്  പൈസ ചോദിക്കാൻ  ഒരു മടി തോന്നി. അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാനുള്ള പൈസ […]

Continue reading

കുണ്ടൻ മേസരി [ Akhi]

കുണ്ടൻ മേസരി Kundan Mesiri | Author : Akhi   ഇത് ഒരു ഗേ കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി!എന്റെ പേര് അഖി.എനിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന്  വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാനുള്ള സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പോളി ടെക്‌നിക് കഴിഞ്ഞു സപ്പ്ളി അടിച്ചു ഇരിക്കുന്ന  സമയം എക്സാം എഴുതാൻ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്  പൈസ ചോദിക്കാൻ  ഒരു മടി തോന്നി. അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാനുള്ള പൈസ […]

Continue reading