ഭാഗ്യവാൻ 5

ഭാഗ്യവാൻ 5 Bhagyavan 5 Author : Sagar | Previous അങ്ങനെ  കുറേ  ദിവസങ്ങൾ  കഴിഞ്ഞു , ഐഷു  ലീവ്  കഴിഞ്ഞു  വന്നു . അവൾ  പ്രേഗ്നെന്റ  ആയിരുന്നു . അതിന്റെ സന്തോഷം  കാണാൻ  ഉണ്ടായിരുന്നു .  സൗമ്യ  ടെ  കല്യാണം  ആണ് , അവൾ  ഡീസെന്ഡ്  ആയി  നടക്കുന്നു . രശ്മി  ആയിട്ട്  ചെറിയ  പരിപാടികൾ  ഒക്കെ  ഉണ്ട്  ഇപ്പോളും . ഒരു ദിവസം  എനിക്ക്  ലീവ്  ആയിരുന്നപ്പോൾ  രശ്മി  എന്നെ  വിളിച്ചു , […]

Continue reading