അഷ്മിയും അജിമോളും

അഷ്മിയും അജിമോളും Ashmiyum Ajimolum bY Sanoop   Agvfn]pw AKntfmapw {bn] km]W¡ms^ Mm³ hWqbv CSv Fsâ ^*mfs¯ NT]m\v. C¶v Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv ^*p htimU^n fms^ Np_n¨m\v. Agvfn]pw AKntfmapw (nfm` ^kfnj`_) Alvfn]vNv Ct¸mÄ 32 k]Êv. AKntfmÄ 29 k]Êpw.FWn¡v Ct¸mÄ 31 k]Êpw. Fsâ koXnsâ AXp¯p Ss¶]m\v Ak^pw Smfhn¡p¶Sv. M§Ä Nan¡p«pNm^m]n^p¶p.M§Ä H^pfn¨m\v h-vNqan tbmNp¶Sv. Agvfns] Mm³ Agvfn A¡ F¶m\v knan¨n^p¶Sv. […]

Continue reading