കോളേജിലെ ഊമ്പൽ 2

കോളേജിലെ ഊമ്പൽ 2 Collegile oombal part 2 By Sherin ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click
here എല്ലാവര്ക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.. ഞാൻ ഷെറിൻ. എല്ല റിപ്ലൈകും നന്ദി. അന്ന്
പതിവ് പോലെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നും ഓടി ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു. ടോപ് വേഗം ഊരി, ഷിമ്മേം
ബ്രായും മാറിയില്ല. പാന്റും ഷടീം വലിച്ചൂരി മൂലേൽ ഇട്ടു ടോയിലേറ്റിൽ കേറി. കൊതോം
എന്റെ ഇഡലി പൂറും ഷാംപൂ ഇട്ടു നന്നായി കഴുകി. കൂതീൽ വിരൽ ഇട്ടു നന്നായി […]

Continue reading

കോളേജിലെ ഊമ്പൽ 2

കോളേജിലെ ഊമ്പൽ 2 Collegile oombal part 2 By Sherin ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here എല്ലാവര്ക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.. ഞാൻ ഷെറിൻ. എല്ല റിപ്ലൈകും നന്ദി. അന്ന് പതിവ് പോലെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നും ഓടി ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു. ടോപ് വേഗം ഊരി, ഷിമ്മേം ബ്രായും മാറിയില്ല. പാന്റും ഷടീം വലിച്ചൂരി മൂലേൽ ഇട്ടു ടോയിലേറ്റിൽ കേറി. കൊതോം എന്റെ ഇഡലി പൂറും ഷാംപൂ ഇട്ടു നന്നായി കഴുകി. കൂതീൽ വിരൽ ഇട്ടു നന്നായി […]

Continue reading