ലഹരിയുടെ അടിമ [വാവാച്ചി]

ലഹരിയുടെ അടിമ Lahariyude Adima | Author : Vavachi   “ട്രിം……ട്രിം……ട്രിം
….ട്രിം” ബെല്ലടിയുന്നുണ്ട് , അവൻ സാധനം തെരുമോ’ കഴിഞ്ഞ തവണയിലെ ബാലൻസ് അമൗണ്ട്
കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി അവൻ തെരാതിരിക്കുമോ, അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും കടം തെരുത്തുമില്ല.
ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാണ് റഹീം ഫോണെടുത്തത് . “എന്താടാ സലീമേ രാവിലെന്നെ “
“റഹീമേ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ” “സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, നിനക്കു തരില്ല മോനെ”
“അതെന്താടോ” “നായിന്റെ മോനെ…ഇനി എന്താ കാര്യമെന്നും കൂടെ വിവരിച്ച് […]

Continue reading

ലഹരിയുടെ അടിമ [വാവാച്ചി]

ലഹരിയുടെ അടിമ Lahariyude Adima | Author : Vavachi   “ട്രിം……ട്രിം……ട്രിം ….ട്രിം” ബെല്ലടിയുന്നുണ്ട് , അവൻ സാധനം തെരുമോ’ കഴിഞ്ഞ തവണയിലെ ബാലൻസ് അമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി അവൻ തെരാതിരിക്കുമോ, അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും കടം തെരുത്തുമില്ല. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാണ് റഹീം ഫോണെടുത്തത് . “എന്താടാ സലീമേ രാവിലെന്നെ “ “റഹീമേ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ” “സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, നിനക്കു തരില്ല മോനെ” “അതെന്താടോ” “നായിന്റെ മോനെ…ഇനി എന്താ കാര്യമെന്നും കൂടെ വിവരിച്ച് […]

Continue reading

ഇടി മിന്നൽ [വാവാച്ചി]

ഇടി മിന്നൽ Ediminnal Author Vavachi             ആദ്യമായി ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ് ….എത്രമാത്രം ശെരിയാവുമെന്ന് അറിയില്ല. രാത്രി രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു …..പുറത്ത് നല്ല ഗംഭീര മഴ പെഴുന്നുണ്ട്. കമ്പിക്കുട്ടനിലെ നിഷിദ്ധസംഗമ കഥ വായിച്ചു കുട്ടൻ നല്ല മൂഡിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് മിന്ന് എറിഞ്ഞതും പിന്നാലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടോടു കൂടി ഒരു ഇടിയും. ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഉണ്ടായ മൂഡ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായൊരു മൂത്ര ശങ്ക. ശങ്കയോട് കൂടി പിടിച്ചാൽ മൂഡ് […]

Continue reading