വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 [വരത്തൻ]

വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 Visiting Viasa Part 1 | Author : Varathan   എന്റെ എളിയ
ശ്രമം!തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ
എഴുതുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ അധികനേരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്റെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന
രക്തത്തിന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശ്വാസഗതി വല്ലാതെ ഉയർത്തുന്ന ആ കാഴ്ച ഞാൻ
കണ്ടു. കടും നീല നിറമുള്ള സാരി വളരെ ഭംഗിയായി ഉടുത്തു ഇടതുവശത്തെ തൂവെണ്ണ വയർ
അല്പഭാഗം മാത്രം പുറത്തുകാട്ടി. സാരിയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ്

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ് 1 Koottukaarante Chechi Keerthi Sukesh Part
1 bY വരത്തൻ ko\v Nn«n] H^p AkVn Unkhw Mm³ NqsX bYn¡p¶ Nn^\nsâ ko«ns`¯n.ko«nÂ
AkWpw Aksâ tI¨n]pw B\v D*m]n^p¶Sv.tI¨n F¶v b_]pWvtbmÄ M§ta¡mÄ H^p 3 k]Êv fq¸v
D*v. ASm]Sv 24 k]Êv .Nm\m³ GSm*v W½psX NoÀ¯n hpt^gnsW tbms` C^n¡pw.AktWmXv
hwhm^n¨n^nt¡ NoÀ¯n I´nNÄ Sma¯n SpÅn¨v At§m«pw Ct§m«pw WX¡p¶p*m]n^p¶p. B
I´nNapsX […]

Continue reading