അമ്മായി അമ്മയുടെ തേൻ കിണ്ണം [വംശി]

അമ്മായി അമ്മയുടെ തേൻ കിണ്ണം Ammayi Ammayude Then Kinnam | Author : Vamshi   ഈ 
കഥയിൽ  പലയിടത്തും ലൈംഗികതയുടെ അതി പ്രസരമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ  കാണാം… കഥാഗതിക്ക്  അവ
ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അത്… സഹകരിക്കുമല്ലോ… ഇനി  വായിച്ചോളൂ… ധൃതിയിൽ   വീട്ടിൽ 
വന്ന്   കിണറ്റിൻ കരയിലുള്ള   മറപുരയിൽ  പൊക്കി  പിടിച്ചോണ്ട്      മൂത്രം
ഒഴിക്കാൻ  ചെന്നതാണ്, ഞാൻ. മറപ്പുര ഓലക്കീറു കൊണ്ട്  ചാരി  മറച്ചിരിക്കുന്നു.
ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ  കണ്ണികൾക്കിടയിലൂടെ  ഞാൻ  അകത്തേക്ക് നോക്കി. അമ്മായി […]

Continue reading