ലിസി 3 [Nafu]

ലിസി 3 Lissy Part 3 | Author : Nafu | Previous Parts   ലിസി ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ
ടെറസ്സിന്റെ വാതിലിൽ നിന്നും മാഞ്ഞ് മറയുന്ന അവരെ മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ അനിയൻ
ബിനുവിന്റെ കൂടെയുള്ളത് ‘ഷെറിനാണ് ‘ ടിനയുടെ അനിയത്തി ‘ഷെറിൻ’ ലിസി അവരെ
പിന്തുടർന്നു .ടെറസ്സിലേക്ക് കാണാൻ സൗകര്യത്തിനായി ടെറസ്സിനോട് ചേർന്ന ബാത്ത്
റൂമിലേക്ക് കയറി. ബാത്രുമിന്റെ വെന്റിലെറ്ററിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ ടെറസ്സ് നന്നായിട്ട്
കാണാം. ലിസി പതിയെ വെന്റിലേറ്ററിലൂടെ നോക്കി അവിടിത്തെ […]

Continue reading